តើកន្លែងណាខ្លះ ដែលខ្ញុំអាចរកទិញ Kabrita បាន?

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអាចទិញ Kabrita នៅតាមហាងលក់ផលិតផទារក និងនៅផ្សារទំនើប។

លោកអ្នកអាចរកហាងដែលមានលក់Kabrita នៅក្នុងផែនទី និង ឈ្មោះហាងដូចរាយនាមខាងក្រោម ។

Online ordering

អ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈ Online ពី

   Share with your Friends
   Close Menu

   គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

   ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 12 ទៅ 36 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

   បន្

   គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

   ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 0 ទៅ 12 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

   បន្

   Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

   We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

   By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 12-36 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

   Continue

   Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

   We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

   By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 0-12 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

   Continue