ទំនាក់ទំនង

យើងតែងតែចង់ដឹងពីមតិយោបល់របស់លោកអ្នក ចំពោះផលិតផលអាហាររូបត្ថម្ភទឹកដោះពពែ ម៉ាក Kabrita។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងគ្រប់ពេលប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការព័ត៌មានឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នក។

ម្សៅទឹកដោះពពែ Kabrita ត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន L.M.M Distribution Co., Ltd, ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញឯកទេសក្នុងការចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទារកនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង ១៥ ឆ្នាំមកហើយ។ ​ដៃគូក្នុងស្រុករបស់យើងមានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភ  ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាអំពីផលិតផល Kabrita ផងដែរ។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងក្រុមការងារតាមរយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Kabrita នៅប្រទេសកម្ពុជា។

Close Menu

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 12 ទៅ 36 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

បន្

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 0 ទៅ 12 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

បន្

Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 12-36 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

Continue

Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 0-12 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

Continue