ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ចែករំលែកជាមួយមិត្តរបស់អ្នក

រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែ Kabrita

ម្សៅទឹកដោះពពែ Kabrita ផ្តល់ជូននូវអាហាររូបត្ថម្ភទឹកដោះពពែមានគុណភាពខ្ពស់សំរាប់ទារក និង កុមារ នេះដោយសារបទពិសោធន៏ការចិញ្ចឹមពពែ និង ជំនាញផលិតរូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភជាច្រើនទស្សវត្សរបស់ប្រទេសហូល្លង់។

Kabrita ផ្សំមកពីទឹកដោះពពែដែលងាយរំលាយពីធម្មជាតិពីប្រទេសហូល្លង់ ជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជា ប្រតេអ៊ីន អាស៊ីតខ្លាញ់ DHA អូមេហ្គា៣ សារធាតុសរសៃបន្លែ និង OPO (β-palmitate)។

រូបមន្តទឹកដោះពពែ Kabrita របស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកម្តាយនិងទារកជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

Kabrita Goat Milk Infant Formula

រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែ

សម្រាប់ទារកពីអាយុ 0 ទៅ 12 ខែ

Kabrita Goat milk based Growing Up Formula

រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែ

សម្រាប់ក្មេងអាយុ ១២ ទៅ៣៦ ខែ

Close Menu

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 12 ទៅ 36 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

បន្

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 0 ទៅ 12 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

បន្

Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 12-36 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

Continue

Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 0-12 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

Continue